WHAT WE OFFER
LED DISPLAY

บริษัท เอ็มเอส มีเดีย จำกัด เราคือผู้นำการให้บริการ เช่าอุปกรณ์ภาพ แสง สี เสียง และเวทีครบวงจร เพื่อใช้ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานคอนเสิร์ต งานแถลงข่าว

LIGHTING

บริษัท เอ็มเอส มีเดีย จำกัด เราคือผู้นำการให้บริการ เช่าอุปกรณ์ภาพ แสง สี เสียง และเวทีครบวงจร เพื่อใช้ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานคอนเสิร์ต งานแถลงข่าว

SOUND

บริษัท เอ็มเอส มีเดีย จำกัด เราคือผู้นำการให้บริการ เช่าอุปกรณ์ภาพ แสง สี เสียง และเวทีครบวงจร เพื่อใช้ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานคอนเสิร์ต งานแถลงข่าว

LED DESIGN

บริษัท เอ็มเอส มีเดีย จำกัด เราคือผู้นำการให้บริการ เช่าอุปกรณ์ภาพ แสง สี เสียง และเวทีครบวงจร เพื่อใช้ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานคอนเสิร์ต งานแถลงข่าว

MOTION GRAPHIC

บริษัท เอ็มเอส มีเดีย จำกัด เราคือผู้นำการให้บริการ เช่าอุปกรณ์ภาพ แสง สี เสียง และเวทีครบวงจร เพื่อใช้ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานคอนเสิร์ต งานแถลงข่าว

Projection Mapping

บริษัท เอ็มเอส มีเดีย จำกัด เราคือผู้นำการให้บริการ เช่าอุปกรณ์ภาพ แสง สี เสียง และเวทีครบวงจร เพื่อใช้ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานคอนเสิร์ต งานแถลงข่าว